Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW

I INNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH

na terenie ROD „Nad GRZEPNICĄ” w Policach

 

 1. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów dowożących materiały i sprzęt do zaspokajania potrzeb użytkownika działki i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, budowy lub rozbudowy altany i innych urządzeń służących do rekreacji i wypoczynku.
 2. Wjazd może odbywać się na zasadach ustalonych przez zarząd podanych do wiadomości działkowców w sposób ogólnie przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej.
 3. Dopuszczalna prędkość poruszania się na alejkach ogrodowych wynosi 5 km/godz.
 4. Parkowanie na alejkach jest zabronione, z wyjątkiem czasu potrzebnego na rozładunek.
 5. Wjazd pojazdu o masie przekraczającej 3,5 t wymaga każdorazowo zgody Zarządu Ogrodu. Na wjazd samochodu przekraczającego dopuszczalną masę należy wystąpić z wyprzedzeniem 7 dni.
 6. Pojazd poruszający się po terenie ogrodu nie może zakłócać spokoju i w jakikolwiek inny sposób utrudniać korzystanie z terenu wspólnego, jakim są alejki ogrodowe.
 7. Zabrania się wjazdu i jeżdżenia alejkami wszelkimi pojazdami jednośladowymi  z napędem spalinowym i elektrycznym.
 8. Zabrania się dokonywania wszelkich prac naprawczych przy pojazdach a także sprzątania i mycia pojazdów na terenie ogrodu. Zakaz ten obowiązuje również na terenach parkingowych należących do ogrodu.
 9. Pojazdy mechaniczne poruszające się po alejkach obowiązują przepisy o ruchu drogowym powszechnie obowiązujące.
 10. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ogrodu pojazdem, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
 11. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów obowiązujących jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
 12. Zgodę na wjazd dla osoby niepełnosprawnej wydaje Zarząd na podstawie przedłożonego orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Osoba niepełnosprawna poruszająca się sama, swoim samochodem ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie własnej działki, jeżeli jest możliwość usytuowania na niej miejsca postojowego. Odbywa się to za zgodą Zarządu, po uprzednim przedstawieniu planu wykonania takiego miejsca.
 14. Użytkownik działki korzystający z pojazdu własnego lub usług transportowych jest odpowiedzialny materialnie za  wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z nich na terenie ogrodu.
 15. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje zastosowanie przez Zarząd ROD, przepisów wynikających z postanowień Ustawy i Statutu PZD.
 16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z przepisami obowiązującymi w PZD.
 17. Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 14/2021 Zarządu ROD w dniu 30 kwietnia 2021 roku.